Go Baby Go! Retired at 26, Rosie Napravnik is ready to focus on family

Go Baby Go! Retired at 26, Rosie Napravnik is ready to focus on family