Elizabethtown newspaper apologizes for 'major error' in police story

Elizabethtown newspaper apologizes for 'major error' in police story